this for escaping w3 validation warning
hide

Chronimy Państwa dane osobowe

Administratorem danych osobowych naszych Klientów jest Wioleta Tyc, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MBM Consulting Wioleta Tyc w Nowym Boryszewie 126, 09-442 Rogozino; NIP: 7743016858; REGON: 366533170; biuro@mbmagroconsulting.pl. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – nazywanym dalej „RODO”.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe uzyskiwane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej wykonywania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, obejmujące również weryfikację wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje uzyskane od podmiotów innych niż te, których dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności rejestrowania transakcji finansowych, wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, obejmujące również przelew naszych wierzytelności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, treść udzielonej zgody będzie określać cele, w jakich możemy przetwarzać dane.

Na wskazanych powyżej zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe uzyskane także z innych źródeł (publicznie dostępnych lub po spełnieniu określonych warunków), takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, bazy Głównego Urzędu Statystycznego, biura informacji gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej, Związek Banków Polskich – w zakresie tam upublicznionym.

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże bez nich nie moglibyśmy zawrzeć umowy i należycie świadczyć naszych usług.

 

Komu przekazujemy dane osobowe

Niekiedy musimy przekazać Państwa dane innym  podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 1. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne i serwisy internetowe, dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia naszych usług lub udzielającym nam wsparcia technicznego i informatycznego;
 2. świadczącym nam usługi doradcze, księgowe, rachunkowe i podatkowe

– albo innym administratorom danych, przetwarzającym je we własnym imieniu:

 1. prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. prowadzącym działalność płatniczą (w celu dokonywania płatności na Państwa rzecz);
 3. nabywającym nasze wierzytelności;
 4. biurom informacji gospodarczej, Biuru Informacji Kredytowej, Związkowi Banków Polskich (zapytania przy pośrednictwie w pozyskiwaniu finansowania);
 5. bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo -kredytowym i innym instytucjom mogącym udzielić wsparcia kredytowego lub pożyczkowego (przy pośrednictwie w pozyskiwaniu finansowania);
 6. potencjalnym kontrahentom naszych Klientów, z którymi możliwe jest nawiązanie współpracy gospodarczej;
 7. świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną.

 

Jak długo przechowujemy dane

Okres, przez który będziemy przechowywać Państwa dane osobowe, ustalamy w oparciu o następujące kryteria:

 1. czas trwania umowy i rozliczeń po jej wykonaniu (aż do zaspokojenia poprzez zapłatę lub do przelewu wierzytelności);
 2. czas, przez który istnieje obowiązek przechowywania przez nas danych lub przez który możemy ponieść konsekwencje prawne (np. otrzymać karę finansową);
 3. w innych wypadkach – dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do pozyskania danych.   

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 1. sprostowanie danych (korekta nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych);
 2. usunięcie danych (osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych albo dane są przetwarzane niezgodnie z prawem);
 3. ograniczenie przetwarzania danych (osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych) lub sprzeciw wobec przetwarzania (w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych);
 4. dostęp do danych (o udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub udostępnienie ich kopii);
 5. przeniesienie danych do innego administratora (jeżeli jest to technicznie możliwe i tylko wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy).

Uwzględnienie zgłoszonego żądania zależy od istnienia ku temu odpowiedniej podstawy faktycznej i prawnej.

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwe jest jej wycofanie w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.